Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen „kupní smlouva“), nebo smlouvy o poskytnutí služby osobního rozvoje (dále jen „smlouva o službě“), (kupní smlouva, smlouva o službě dále společně také jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.tealonacademy.cz (dále jen „internetový obchod“).

2.Provozovatelem internetového obchodu www.tealonacademy.cz je:
Štěpánka Vernerová
IČO: 05147930.
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku od 8. června. 2016
Živnostenský list vydal Městský úřad České Budějovice. č.j.:Ž/7180/2020/ZJ/1026938/6

Kontaktní údaje:
e-mail: info@tealonacademy.cz
telefon: +420 775 113 539
web: www.tealonacademy.cz
Provozovatel je dále označen také jako prodávající.

3. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele na adrese www.tealonacademy.cz, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, nebo žádost o poskytnutí služby. Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující. Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4. Smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

5. Smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

6. Prodávající není plátcem DPH. Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) a eurech (EUR).

7. Náklady vzniklé kupujícímu při použití elektronických prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) nese zákazník, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

8. Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání předmětné finanční částky na účet provozovatele.

II. Prodej online produktů / Poskytnutí služby osobního rozvoje

a) Uzavření smlouvy

1. Prodávající zpřístupňuje informace o online produktech určených k prodeji prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Vedle informací o online produktech určených k prodeji prodávající zpřístupňuje prostřednictvím internetového obchodu též nabídku poskytovaných služeb osobního rozvoje. V případě, že není uvedeno jinak, platí dále uvedené podmínky též pro poskytování služeb osobního rozvoje.

2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízených online produktů včetně uvedení cen jednotlivých online produktů, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraných online produktů. Ceny online produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny online produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace online produktů umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto online produktů. Prodávající vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Kupující objednává online produkty elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář“). Formulář obsahuje zejména informace o: (i) objednávaném online produktu a jeho množství, (ii) způsobu úhrady kupní ceny online produktu, a (iii) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednaného online produktu (dále jen „objednávka“).

5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

6. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že prodávající již online produkt neposkytuje a/nebo se zásadně změnila jeho cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednaný online produkt.

b) Dodání a úhrada kupní ceny online produktu

1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. II. odst. a) těchto obchodních podmínek, prodávající doručí objednaný online produkt kupujícím prostřednictvím zadané elektronické adresy, a to ve lhůtě stanovené v internetovém obchodě nebo ve lhůtě, která je mezi smluvními stranami individuálně dohodnuta. V případě, že by online produkt nebyl dodán ve stanovené lhůtě, je kupující povinen informovat prodávajícího a ten zjedná nápravu do 5 dnů od obdržení informace od kupujícího.

2. Cenu online produktu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: (i) bezhotovostním převodem na účet.

3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. V případě, že je cena online produktu hrazena ve splátkách, kupující je povinen uhradit celou cenu online produktu, a to bez ohledu na skutečnost, zda online produkt užívá v celém rozsahu či nikoliv.

5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny za objednaný online produkt a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu na zadanou elektronickou adresu.

c) Dodání a úhrada kupní ceny služeb osobního rozvoje

1. Služby osobního rozvoje (dále také jen „konzultace“) jsou poskytovány Štěpánkou Vernerovou (dále jen „poskytovatelka“) osobně, telefonicky, prostřednictvím videokonference nebo bez osobní účasti kupujícího. Osobní konzultace probíhají na předem domluveném místě. Telefonické konzultace probíhají tak, že kupujícímu zavolá poskytovatelka. Videokonference probíhají tak, že si poskytovatelka a kupující sjednají prostředek videokonference a poskytovatelka se s kupujícím prostřednictvím tohoto prostředku spojí. Služby osobního rozvoje poskytované bez osobní účasti kupujícího probíhají tak, že poskytovatelka sdělí kupujícímu, co bude obsahem služby, jak a kdy bude prováděna a co musí kupující splnit, aby byla prováděná služba osobního rozvoje co nejúčinnější. Následně po ukončení služby osobního rozvoje prováděné bez osobní účasti kupujícího, sdělí dohodnutým způsobem kupujícímu, jaký byl průběh a případně zodpoví dotazy kupujícího.

2. Poradenství začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že kupující nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas kupujícímu v náhradním termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně kupujícího, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodin předem, má se za to, že konzultace proběhla.

3. Pro úhradu kupní ceny služeb osobního rozvoje se analogicky použije ustanovení článku II. odst. b) VOP.

4. Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství kupujícího, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození kupujícího. Obsah konzultace je důvěrný.

5. Provozovatel ani poskytovatelka nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji kupujícího, neboť ty jsou závislé na celkové práci v oblasti duševního rozvoje. Poskytnuté služby osobního rozvoje nenahrazují zdravotní péči.

d) Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že online produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující online produkt převzal: a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu online produktu a na základě reklamy jimi prováděné, b) věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u online produktu neprodleně po zjištění vady.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to: a) na odstranění vady dodáním nového online produktu bez vady nebo dodáním chybějícího online produktu, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to prostřednictvím e-mailu prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu online produktu potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

e) Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví k online produktu zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

III. Práva spotřebitele

1) Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele:

a) Informace před uzavřením smlouvy jsou zveřejněny prostřednictvím internetového obchodu a v těchto VOP.

b) Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatelka může započít s poskytováním služby dle smlouvy o službě uzavřené v souladu s VOP neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o službě. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatelky ze smlouvy o službě uzavřené podle těchto VOP před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

c) Spotřebitel zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

d) Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce b) a c) tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy uzavřené dle těchto VOP odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, spotřebitel uplatní tak, že zašle provozovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako provozovatelem a mojí osobou na straně druhé jako zákazníkem.“

e) Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v základních ustanovení VOP. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

f) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.

g) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

h) Prodávající je oprávněn k prodeji online produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Duševní vlastnictví a know-how provozovatele

1. Online produkty a v rámci konzultací zpřístupněný obsah jsou výsledkem duševní činnosti provozovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem provozovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

V. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodu možné provést a závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který je spotřebitel se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který není spotřebitel, se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách provozovatele. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne oznámení změny VOP. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí. Provozovatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo zákazníka na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude zákazník vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

4. Zvláštní ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

5. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o podnikatele. Zákazník i provozovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

6. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Provozovatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

9.Tyto VOP vstupují v platnost dne 11. 5. 2022 a zcela nahrazují předchozí obchodní podmínky, které byly zveřejněny dne 1. 3. 2022